ប្រវត្តិជោគជ័យ

1. ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖ បានទទួលជំនួយពីអង្គការ CAVAC, AUSAID ប្រទេសអូស្ត្រាលី

CAVAC_AUSAID_Grant_AMPLE_21102021

 

2. ថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ បានទទួលជំនួយពីអង្គការ Harvest II, USAID ប្រទេសអាមេរិក

Havest_II_USAID_Grant_AMPLE_08112021

 

3. ថ្ងៃទី ០២ ខែវធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ បានទទួលជំនួយពីអង្គការ GIZ, ប្រទេសអាឡឹម៉ង់

Grant_GIZ_Germany_AMPLE_02122021

 

4. ថ្ងៃទី ១៤ ខែវធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១៖ ឈ្នះការដេញថ្លៃគម្រោងថវិកា ADB ជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ

ADB_Grant_FA-MAFF_AMPLE_14122021